I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel společnost PELANT Group spol. s r.o. | TRANSPORT, se sídlem Československé armády 406/10, 160 00 Praha 6, IČ:26752310 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 91502c (dále jen „PGT“), je rovněž dopravcem sjednaných služeb prostřednictvím internetové aplikace.
 2. Dopravce prohlašuje, že má příslušná oprávnění k podnikatelské činnosti, je podnikatelem v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dopravou se rozumí soubor služeb přepravy spojené včetně přepravovaného zavazadla.
 4. Všeobecné obchodní podmínky jsou pro všechny strany (dále jen “smluvní strany”) závazné a zavazují se jimi řídit.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou pro potřeby klientů volně ke stažení na internetových stránkách https://konokono.eu/czlng/konokono-obchodni-podminkyII. Výklad pojmů

 • “Provozovatel” je právnická osobo podnikající na základě živnostenského oprávnění. Pokud provozovatel objednávku přijme a potvrdí, provozovatel se zavazuji sjednanou službu řádně provést.
 • “Dopravce” je právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění uděleného podle zvláštního právního předpisu orgánem České republiky. Dopravce se zavazuje, že zprostředkuje provozovateli příležitost k přepravě osob ve smyslu kyvadlové dopravy, příležitostní osobní dopravy a taxislužby.
 • “Zprostředkovatel” je právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, (dále jen “Uživatel”).
 • “Klient” je osoba uvedená v objednávce (dále jen “cestující”).
 • “Aplikace” znamená internetovou aplikaci jejíž hlavní funkcionality patří sjednání dopravy, která je dostupná z internetové adresy konokono.euIII. Užívání aplikace

 1. Provozovatel uděluje uživateli licenci včetně nastavení pro přihlášení do aplikace zdarma.
 2. K užívání aplikace je třeba přístup k síti internetu a internetový prohlížeč (doporučujeme) Safari, Google Chrome nebo Firefox.
 3. Provozovatel po uzavření smlouvy uživateli zřídí uživatelský účet pro přihlášení do Aplikace.
 4. Uživatel má právo na užívání aplikace pouze za podmínek Smlouvy o obchodní spolupráci v oblasti přepravy (přepravy osob).
 5. Uživatel má zřízen pouze jeden vlastní účet uživatele.
 6. Uživatel bere na vědomí, že vložené údaje o cestujících do databáze aplikace, jsou částí databáze shomážděné a jsou součástí databáze provozovatele. Informace o cestujících slouží a jsou uloženy v databázi aplikace pouze pro informativní charakter obsahu objednávky.IV. Objednávka

 1. Objednávku lze činit pouze přes aplikaci z pravidla nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením přepravy.
 2. Uživatel se zavazuje, že jím zadané informace o cestujících, termínu a času přistavení vozidla jsou pravdivá.
 3. Nedílnou součástí objednávky je potvrzení v podobě automatické odpovědi na zadaný elektronický e-mail uživatele.
 4. Storno objednávku lze provést pouze po přihlášení uživatele, avšak nejpozději 12 hodin před plánovaným zahájením přepravy.V. Platební podmínky a ceny

 1. Provozovatel internetové aplikace pokud není uvedeno jinak akceptují tyto platební metody;
  • Platba hotově předem (případně) před plánovaným zahájením dopravy,
  • Platba bankovním převodem na účet dopravce,
  • Platba kartou On-line s přesměrováním na zabezpečenou stránku společnosti Global Payments.
 2. Odměna, cena dopravy je závazná pro obě strany. Provozovatel si vyhrazuje práno pro případnou změnu cen.VI. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo v souladu s těmito obchodními podmínkami činit jakékoli změny v objednávce.
 2. Klient má právo na odstoupení od objednávky za "storno" podmínek dle článku VII. těchto obchodních podmínek.
 3. Povinností klienta je se dostavit v čas na místo plánovaného odjezdu.
 4. Povinností klienta je poskytnou prostřednictvím objednávky přesný rozvrh dopravy s uvedením místa a času vyzvednutí klientů, místo určení a celkový počet osob, případně zvláštní požadavky přepravy klientů, které budou spojeny s přepravou (např. zapůjčení dětského sedáku, kolébky a jiné).
 5. Povinností klienta je bezprostředně informovat provozovatele (dopravce) o případných změnách již potvrzené objednávky.VI. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit přepravu řádně a včas v souladu s objednávkou dopravy. Včasným plněním závazku se rozumí s přihlédnutím ke konkrétní dopravní situaci, včasný příjezd na místo vyzvednutí a přiměřená doba jízdy na místo určení.
 2. Provozovatel se zavazuje ve všech případech přepravy, aby přeprava byla uskutečněna spolehlivými a technicky řádně prověřenými vozidly.
 3. Provozovatel je povinen v případě poruchy vozidla na náklady dopravce zajistit náhradní vozidlo typově obdobné v době přepravy před poruchou.
 4. Dopravce poskytující dopravu pro provozovatele je povinen zajistit, aby jeho vozidlo bylo vybaveno doklady v souladu s legislativou pro silniční dopravu dle zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.VII. Storno podmínky

 1. Dojde-li ke zrušení objednávky přepravy v době více než 12 hodin před plánovaným zahájením přepravy potvrzené objednávky, ze strany provozovatele není účtován žádný storno poplatek.
 2. Dojde-li ke zrušení objednávky dopravy v době méně než 12 hodin před plánovaným zahájením přepravy potvrzené objednávky, činí stornovací poplatek ve výši 50% z celkové ceny.
 3. Dojde-li ke zrušení objednávky přepravy v době méně než 2 hodiny pře plánovaným zahájením přepravy potvrzené objednávky, činní stornovací poplatek ve výši 100% z celkové ceny.
 4. Storno objednávku lze provést kdykoli po přihlášení uživatele.VIII. Řešení sporů

 1. Smluvní strany se zavazují učinit vše proto, aby případné spory mezi nimi byly přednostně vyřešeny smírnou cestou.
 2. Jakékoli spory vzniklé na základě uzavření objednávky přes internetovou aplikaci budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.IX. Ostatní

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají v platnost a účinnosti dne 01.09.2017

SPOJTE SE S NÁMI